ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία πρόκειται για μια ειδική μαθησιακή διαταραχή γραφής, που ενώ εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου, στην πραγματικότητα όμως συνδέεται με όλες τις λειτουργίες της γλώσσας και με προεκτάσεις στη μαθηματική σκέψη.
Στη σχολική ηλικία, συνήθως, τα παιδιά με δυσλεξία εκδηλώνουν κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα:

Α. Στην Ανάγνωση

Το δυσλεξικό παιδί παραλείπει, προσθέτει, αντικαθιστά και αντιστρέφει γράμματα, συλλαβές ή και λέξεις, χωρίς να διορθώνει τα λάθη του. Η ανάγνωσή του δεν έχει ροή και νόημα.

Παρότι η Δυσλεξία δεν αφορά την κατανόηση, το δυσλεξικό παιδί κατανοεί συνήθως ελλιπώς όταν διαβάζει, καθώς καταναλώνει την προσοχή του στην αποκωδικοποίηση του κειμένου, έτσι ώστε δεν έχει χώρο/χρόνο να εκλάβει το περιεχόμενο. Η αναγνωστική του κατανόηση δεν είναι ανάλογη με τις δυνατότητές του. Επιπλέον, απομνημονεύει τυχαία, αδυνατώντας να διακρίνει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη.

Β. Στη Γραφή

Συχνά συμπτώματα στα πρώτα σχολικά χρόνια είναι οι παραλείψεις, οι προσθήκες, οι αντικαταστάσεις και οι αντιστροφές γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων αλλά και η καθρεφτική γραφή.

Συνήθως δεν τηρεί τη στίξη, τον τόνο, τα κεφαλαία, τα διαστήματα.

Γ. Στα υπόλοιπα μαθήματα

Το παιδί με Δυσλεξία αντιλαμβάνεται μαθηματικές έννοιες, δυσκολεύεται όμως στη γρήγορη εκτέλεση των πράξεων από μνήμης, ξεχνά κρατούμενα και παιδεύεται να μάθει την ώρα και την προπαίδεια. Εξίσου δυσκολεύεται στην απομνημόνευση άλλων ακολουθιών (πχ. ημέρες, μήνες), ενώ δεν μπορεί να κατανοήσει και να ακολουθήσει τις οδηγίες των ασκήσεων χωρίς υποστήριξη.
Δυσκολεύεται να αντιγράψει από τον πίνακα ή από προηγούμενη σελίδα (δεν μπορεί να συγκρατήσει τη λέξη στη μνήμη εργασίας, αναγκάζεται να κοιτά και να ξανακοιτά μεμονωμένα γράμματα, χάνει συχνά τη σειρά του και κάνει λάθη). Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει πολύπλοκες οδηγίες. Η προσοχή του διασπάται εύκολα.

Δ. Γενικά, στη συμπεριφορά του (συνήθως)

Έχει δυσκολία στον προσανατολισμό και δεν εκτιμά σωστά το χώρο και το χρόνο.

Διαφοροποιούνται τα συμπτώματα της Δυσλεξίας στο Γυμνάσιο;

Σε κάθε φάση ανάπτυξης και μαθησιακής εξέλιξης, η Δυσλεξία εκδηλώνεται με διαφορετικά (τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά) συμπτώματα. Το δυσλεξικό παιδί στο Γυμνάσιο έχει πλέον επινοήσει ορισμένες τεχνικές που αντισταθμίζουν τις δυσκολίες του. Έχει έτσι αναπτύξει τεχνικές απομνημόνευσης και έχει βελτιώσει αρκετά την ανάγνωσή του, η οποία ωστόσο παραμένει συνήθως αργή, δίχως ευχέρεια. Πολλά προβλήματα παραμένουν στην ορθογραφία του και στην οργάνωση και συγκρότηση του γραπτού λόγου του. Δυσκολεύεται ακόμη στην παρακολούθηση πολύπλοκων οδηγιών και στην αντιγραφή από τον πίνακα, ενώ χαρακτηρίζεται από μια ασυνέπεια ως προς τις επιδόσεις και τα λάθη του. Τέλος, σημαντικές δυσκολίες προκύπτουν κατά την εξεταστική περίοδο, προκειμένου το παιδί να αντεπεξέλθει στο συμβατικό τρόπο των γραπτών εξετάσεων.

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

Η δυσαριθμησία χαρακτηρίζεται από μια σειρά αδυναμιών στις μαθηματικές έννοιες και υπολογισμούς. Η αδυναμία αυτή στα παιδιά αποδίδεται σε ελλείμματα στην οπτικοχωρική τους αντίληψη.

  1. Δυσκολία εκτίμησης της ποσότητας ενός συνόλου αντικειμένων ή των μεγεθών.
  2. Δυσκολία στην αρίθμηση, στη σειροθέτητηση, στην απομνημόνευση της προπαίδειας και άλλων ακολουθιών.
  3. Δυσκολία στην εφαρμογή ενός αλγορίθμου.
  4. Δυσκολία στη μεταφορά ενός προβλήματος σε αριθμητικά δεδομένα.
  5. Δυσκολία στην κατανόηση των αριθμητικών συμβόλων και στην ορθή χρήση τους.

Οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και γενικευμένες) χρήζουν εξατομικευμένης αντιμετώπισης με ειδικές μεθόδους προσέγγισης που συνυπολογίζουν τις γνωστικές τους μειονεξίες.