ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

H διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία εκτός από τη γνώση και την εμπειρία απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και μέσων όπως και γνώση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης προσέγγισης η χρήση διαγνωστικών εργαλείων προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τον θεραπευτικό σχεδιασμό και την θεραπευτική πρόταση που θα προταθεί. Για να πραγματοποιηθεί μια υπεύθυνη αξιολόγηση, χρησιμοποιούνται ειδικά και προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα ψυχομετρικά εργαλεία, καθώς και έγκυρα άτυπα εργαλεία αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό ενός ατομικού και εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος.

To Κέντρο μας προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης σε παιδιά εφήβους και ενήλικο πληθυσμό για διαγνωστικούς κυρίως λόγους.

Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων για την εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, άγχος, φοβίες), τον εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων, για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών καθώς και των πιθανών λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών ελλείψεων.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται κάποια από τα σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό διαγνωστικά εργαλεία που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους ειδικούς θεραπευτές, που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο μας.

Η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι απόρρητη

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η κλίμακα WISC-V θεωρείται ως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο παγκοσμίως για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών, ηλικίας από 6 ετών έως και 16 ετών και 11 μήνες, το οποίο είναι Σταθμισμένο στην Ελλάδα. Ο χρόνος που απαιτείται για την χορήγησή του είναι 60- 90 λεπτά.

Τι εξετάζει;

Στην Πέμπτη έκδοση του WISC έγιναν αλλαγές που ενισχύουν την συμβολή της κλίμακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Από αυτή προκύπτουν πέντε διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης. Πέρα από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ) εξετάζει και : Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ), Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης (ΔΟΧ), Δείκτη Ρέοντα Συλλογισμού (ΔΡΣ), Δείκτη Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ) και Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ). 

Επιπλέον, μπορούν να εξεταστούν και άλλοι βοηθητικοί και συμπληρωματικοί δείκτες, οι οποίοι προκύπτουν από επιμέρους επεξεργασία της βαθμολογίας του παιδιού σε κάθε δοκιμασία, ενισχύοντας έτσι τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης, δίνοντας έτσι περισσότερες πληροφορίες για το νοητικό προφίλ του παιδιού.

Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας ενός παιδιού, μπορεί να συμβάλλει για τους εξής λόγους: Διάγνωση Επιπέδου Νοητικής Λειτουργικότητας, Διάγνωση Ειδικών Δυσκολιών, Αξιολόγηση Νοητικής Χαρισματικότητας, Σχεδιασμό Προγράμματος Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών, Θεραπευτικό Σχεδιασμό Προγράμματος και Γενικότερη Νευροψυχολογική

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και γραμματισμού, κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 – 7 ετών). Αποτελείται από μια πλήρη και ψυχομετρικά άρτια συστοιχία δοκιμασιών που έχουν σταθμιστεί σε μαθητικό πληθυσμό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό να αποτελέσει τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν γλωσσικές, αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο.

Οι DuPaul, Power, Anastopoulos&Reid ανέλαβαν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός σύντομου ερωτηματολογίου το οποίο θα παρείχε στους κλινικούς έναν άμεσο τρόπο καθορισμού της συχνότητας των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ. To ερωτηματολόγιο αυτό επιτρέπει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τα παιδιά που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να απευθυνθούν στις κατάλληλες δομές για την κλινική αξιολόγηση και διάγνωση αλλά και την κατάλληλη παρέμβαση από διεπιστημονική ομάδα. Αποτελείται από δύο κλίμακες (για γονείς και εκπαιδευτικούς) που παρέχουνένα άμεσο τρόπο καθορισμού της συχνότητας των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ,σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV.

Πρόκειται για ένα Λογισμικό Ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει ασκήσεις, σαν παιχνίδια, που εκτελούνται από τους μαθητές στον υπολογιστή και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων. Είναι κατάλληλο για παιδιά Β’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου.

Αποτελείται από κάρτες με εικόνες, που απεικονίζουν θέματα τόσο της καθημερινής ζωής, όσο και πιο ασυνήθιστα, τις οποίες ο ψυχολόγος εμφανίζει μια προς μια στο παιδίή τον ενήλικο και το (ν) καλεί να διηγηθεί για καθεμιά από αυτές μια ιστορία. Οι ιστορίες αυτές, σύμφωνα με την έννοια της προβολής, αντανακλούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ψυχισμού του και καθιστούν δυνατή τη διερεύνηση των ενδοπροσωπικών (τρόπος σκέψης, ιεράρχηση αναγκών βασικοί φόβοι, αγωνίες, ανασφάλειες, συγκρούσεις, αμυντικοί μηχανισμοί) και των διαπροσωπικών του στοιχείων (δυναμική των οικογενειακών, συζυγικών, ερωτικών, αδελφικών, φιλικών και ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων, όπως βιώνονται από το άτομο). Στις προβλητικές δοκιμασίες το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με αφηρημένα, συγκεχυμένα, ασαφή ή αμφίσημα ερεθίσματα και έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία για απεριόριστες απαντήσεις και αντιδράσεις. Το υλικό αυτό γίνεται έτσι ο «καθρέπτης» που το άτομο θα προβάλει τα εσωτερικά στοιχεία της προσωπικότητας του.

Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών προσχολικής ηλικίας με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Τα ερωτηματολόγια Achenbach είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικαστικούς, κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 – 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επίσης, η επαναχορήγηση τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Το σύστημα Achenbach περιλαμβάνει το Ερωτηματολόγιο για Γονείς (για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών), το Ερωτηματολόγιο για Εφήβους και το Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς. Τα τρία ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν κοινά στοιχεία ικανοτήτων και συμπεριφορών για να είναι δυνατή η σύγκριση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι τα προφίλ που προκύπτουν από τη βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων συγκρίνονται μεταξύ τους. Συμπληρώνεταισε 15-20 λεπτά.

Η Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση (WAIS–IV) συνθέτει ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων (από 16 έως 90 ετών).Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, καθώς και για αξιολόγηση σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα δύνανται να αποτελέσουν ένα οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας, καθώς και αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς.

Πρόκειται για ένα προβλητικό τεστ για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Η δομή του στηρίζεται στη σύνδεση ανάμεσα στα παραμύθια και τις ασυνείδητες διεργασίες. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ψυχοδυναμικό και βασίζεται στις θεωρίες του Εγώ και των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. Βοηθά στην αξιολόγηση όχι μόνο μεμονωμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και την αλληλεπίδρασή τους. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για εκτίμηση αναπτυξιακών αλλαγών ή την επίδραση τραυματικών γεγονότων στα παιδιά, καθώς και για ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Τα 12 Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια) των Μαθησιακών Δυσκολιών του ΥΠΑΙΘ

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι αφενός μεν η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο, αφετέρου δε (κατά τα κρίσιμα δύο πρώτα χρόνια της σχολικής ηλικίας) η αναλυτική διερεύνηση των γνωστικών-γλωσσικών παραγόντων που συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία και ο προσδιορισμός εκείνων των παραμέτρων που παρουσιάζουν ελλειμματική ανάπτυξη ή λειτουργία, προκειμένου να διαγνωσθεί και να ερμηνευθεί η φύση της δυσκολίας και, συνεπώς, να συνταχθεί πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (κατά την προσχολική ηλικία) ή την αντιμετώπισή της (κατά τη σχολική ηλικία).

Σκοπός του εργαλείου είναι η συστηματική και σε βάθος διερεύνηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του δημοτικού κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτών κειμένων.

Ο σκοπός του εργαλείου είναι η αξιολόγηση της δομής (σύνταξης, μορφολογίας), της ροής, του λεξιλογίου και του περιεχομένου του αφηγηματικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών), με στόχο την πρώιμη ανίχνευση διαταραχών λόγου και ομιλίας για την περαιτέρω αξιολόγηση της φύσης των διαταραχών και την έγκαιρη παρέμβαση. Μια επιπρόσθετη μέτρηση του λεξιλογίου, που θα επιτευχθεί μέσω μιας κλίμακας κατονομασίας και κατανόησης λέξεων από εικόνες θα προσφέρει την ικανότητα ανίχνευσης διαταραχών της ανάπτυξης του λεξιλογίου. Η πρώιμη ανίχνευση διαταραχών λόγου και ομιλίας είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λογοθεραπευτική παρέμβαση, ιδίως όταν οι διαταραχές είναι σημαντικές και συντελεί στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη μείωση της πιθανότητας σχολικής αποτυχίας στο Δημοτικό.

Σκοπός του εργαλείου είναι η ανίχνευση και διερεύνηση διαταραχών μνήμης στην προσχολική ηλικία και στο Δημοτικό. Η ανίχνευση περιλαμβάνει μια σύντομη εκτίμηση διαφορετικών τομέων της μνήμης. Η διερεύνηση περιλαμβάνει την πιο εκτεταμένη εκτίμηση διαφορετικών τομέων της μνήμης, καθώς και την αξιολόγηση του βαθμού σοβαρότητας των διαταραχών, με στόχο την εκπαιδευτική παρέμβαση ή τη διδασκαλία αντισταθμιστικών στρατηγικών.

Ο σκοπός του εν λόγω εργαλείου είναι η ανίχνευση και διερεύνηση διαταραχών της διαδικασίας της μάθησης και της κατηγοριοποίησης στην προσχολική ηλικία και στο Δημοτικό. Η διερεύνηση των διαταραχών της διαδικασίας της μάθησης περιλαμβάνει την εκτίμηση διαφορετικών τομέων της διαδικασίας αυτής, όπως το εύρος προσοχής, η εννοιολογική οργάνωση, η ικανότητα ανάκλησης χωρίς εννοιολογική υποστήριξη, η διατήρηση της πληροφορίας στη μνήμη και η ικανότητα διαχωρισμού πληροφοριών που έχουν δοθεί από άλλες που δεν έχουν δοθεί ή δεν είναι σχετικές. Η διερεύνηση των διαταραχών της κατηγοριοποίησης περιλαμβάνει την εκτίμηση της ικανότητας του παιδιού να δημιουργεί κατηγορίες βάσει διαφορετικών διαστάσεων και ιδιοτήτων των αντικειμένων. Απώτερος στόχος του εργαλείου είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων στρατηγικών εκπαιδευτικής παρέμβασης ή αντιστάθμισης των δυσκολιών μάθησης των παιδιών.

Ο σκοπός του εργαλείου είναι η ανίχνευση κοινωνικών, συναισθηματικών δυνατοτήτων και δυσκολιών καθώς και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας έτσι ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς προγνωστικούς δείκτες για τη μετέπειτα σχολική επάρκεια και προσαρμογή του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες.

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση των πιθανών μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, πριν από οποιαδήποτε παραπομπή σε διαγνωστικές υπηρεσίες. Το εργαλείο αξιοποιεί τις πληροφορίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το επίπεδο κάθε μαθητή σε δεξιότητες που συνδέονται ερευνητικά με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών.

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας σε μαθητές 8 έως 15 ετών (δηλαδή από την Γ΄ δημοτικού έως και τη Γ΄ γυμνασίου) και ο εντοπισμός όσων μαθητών αντιμετωπίζουν σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες σ’ αυτές τις ηλικίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το εργαλείο Εντοπισμού Αναγνωστικών Λαθών είναι μια δέσμη από δοκιμασίες που καλύπτουν και την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μορφο-συντακτικά λάθη και στα λάθη κατανόησης. Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα για καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανάγνωσης (π.χ. ποιότητα των λαθών αποκωδικοποίησης) ώστε να συνδράμει όχι μόνον στην ανίχνευση αλλά και στη δημιουργία κατάλληλου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι (α) η ανίχνευση (κυρίως στην Α’ Τάξη) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών μάθησης, και (β) η αναλυτική εκτίμηση (στις Β’-Ε’ Τάξεις) πιθανών ελλειμμάτων σε επιμέρους γνωστικούς τομείς που συμβάλλουν στην εμφάνιση των εν λόγω δυσκολιών. Απώτερος στόχος της χρήσης του εργαλείου είναι επομένως η εξαγωγή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού) ή την αντιμετώπισή δυσκολιών μάθησης (στις μεγαλύτερες τάξεις) λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γνωστικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

Σκοπός του εργαλείου είναι (α) η ανίχνευση (κυρίως στην Α’ Τάξη) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών μάθησης στο δημοτικό σχολείο, και (β) η αναλυτική εκτίμηση (στις Β΄-Ε΄ Τάξεις) πιθανών ελλειμμάτων σε κάθε μία από τις δύο διαστάσεις (διάρκεια και εύρος) των λειτουργιών της προσοχής και της συγκέντρωσης. Απώτερος στόχος της χρήσης του εργαλείου είναι η εξαγωγή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (κατά την προσχολική ηλικία) ή την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης (κατά τη σχολική ηλικία) λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γνωστικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Σκοπός του εργαλείου αυτοματοποιημένης ανίχνευσης είναι ο εντοπισμός των μαθητών με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην πρόσληψη, επεξεργασία, και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, δηλαδή των δυσκολιών εκείνων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό πρόβλημα. Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών έχει ως στόχο την ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποφυγή μελλοντικών εντονότερων δυσκολιών (αδυναμία παρακολούθησης σχολικού προγράμματος, φτωχές επιδόσεις, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου).

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ο έγκυρος και αξιόπιστος αυτοματοποιημένος εντοπισμός των μαθητών ηλικίας Β΄ – Δ΄ δημοτικού, που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη σε τομείς γραπτού και προφορικού λόγου χωρίς να απαιτείται εξαρχής εξειδικευμένο προσωπικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με χαμηλό κόστος, με υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Το εργαλείο αυτοματοποιημένης ανίχνευσης έχει στόχο τον εντοπισμό των μαθητών με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην πρόσληψη, επεξεργασία, και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, δηλαδή των δυσκολιών εκείνων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό πρόβλημα. Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και στο Γυμνάσιο ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών έχει ως στόχο την ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος και την αποτροπή της εγκατάλειψης του σχολείου και άλλων αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον (σε επίπεδο επαγγελματικής, κοινωνικής, και προσωπικής ανάπτυξης).

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ο έγκυρος και αξιόπιστος αυτοματοποιημένος εντοπισμός των μαθητών που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη σε τομείς γραπτού και προφορικού λόγου, χωρίς να απαιτείται εξαρχής εξειδικευμένο προσωπικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με χαμηλό κόστος, με υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Εργαλείο 12, δεν ταυτίζεται με το προαναφερθέν Εργαλείο 11, παρότι τα θεματικά πεδία των δοκιμασιών είναι τα ίδια. Συγκεκριμένα, τα δύο Εργαλεία θα είναι εντελώς διαφορετικά, για λόγους ηλικιακής καταλληλότητας (α) στη θεματική και σεναριακή συγκρότηση και συνεπώς στα γραφικά και την οπτική σχεδίαση της αλληλεπίδρασης, και (β) στο περιεχόμενο του γλωσσικού και οπτικού υλικού των δοκιμασιών.

Εργοθεραπεία

SensoryProfile: Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους γονείς ή τους φροντιστές του παιδιού για την ανίχνευση δυσκολιών στην αισθητηριακή επεξεργασία, στην αισθητηριακή ρύθμιση και στις συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις.

DTVP- 3 TEST: Αξιολογητικό εργαλείο που βαθμολογεί την απόδοση του παιδιού στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στην αντιγραφή και στις δεξιότητες της οπτικής αντίληψης (visual perception) και πιο συγκεκριμένα τη διάκριση μορφής από φόντο (figure-ground), οπτική ολοκλήρωση (visual closure) τη μονιμότητα μορφής (form constancy). Η χορήγηση του συνήθως απαιτεί 30- 45 λεπτά και χορηγείται σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών έως 12 ετών.

VMI: Αξιολογητικό εργαλείο που βαθμολογεί την απόδοση ενός παιδιού στην οπτικοκινητική ολοκλήρωση, την οπτική αντίληψη και τον κινητικό συντονισμό. Η χορήγησή του απαιτεί 15- 20 λεπτά και χορηγείται σε παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω.

Λογοθεραπεία

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Είναι ένα σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (4 έκδοση) της Renfrew. Αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά, οι οποίες επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά. Οι εικόνες προέρχονται από γνωστά αντικείμενα, έννοιες, παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα.Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας

Η δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: της μορφοσύνταξης (εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων) και της πραγματολογίας (εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες).Η δοκιμασία αποτελείται δέκα (10) έγχρωμες εικόνες, οι οποίες παρουσιάζουν διάφορες καθημερινές καταστάσεις. Ο εξεταστής χρησιμοποιεί ερωτήσεις, που είναι συγκεκριμένες για κάθε εικόνα, ώστε να εκμαιεύσει από το παιδί μια απάντηση για κάθε εικόνα, την οποία και καταγράφει με σκοπό την βαθμολόγηση της σύμφωνα με τους πίνακες βαθμολόγησης της δοκιμασίας.Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Α΄ ΤΕΣΤ

Το εν λόγω τεστ, είναι διαγνωστικό εργαλείο, για την ανίχνευση της σχολικής ετοιμότητας, το οποίο έχει σταθμιστεί αποκλειστικά στην Ελλάδα σε πληθυσμό 2.500 παιδιών προσχολικής ηλικίας και ελέγχει πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Στόχος του Α΄ ΤΕΣΤ είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη  του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία.Η  χορήγησή του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους θεραπευτές με πιστοποιημένη εκπαίδευση και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται  αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του τεστ.Μετά από τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ δίνεται γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων στους γονείς, οι οποίοι ενημερώνονται από τον θεραπευτή αναλυτικά για τις τυχόν αδυναμίες του παιδιού τους και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, αλλά και για τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις του.

ΑνΟμιλο 4

Το ΑνΟμιλο 4 είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4 και είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων λόγου και ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών.Ο πρώιμος εντοπισμός δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την αποκατάσταση ή αναπλήρωση των ελλείψεων του. Η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί προτού το παιδί ενταχθεί στην Α’ Τάξη Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές του λόγου, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει και άλλου τύπου διαταραχές, όπως προβλήματα στον γραπτό λόγο καθώς και συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.